Mobile Village: Hur ska vi leva tillsammans? — En öppen studiecirkel

Den samtida debatten om bostäder och nybyggen präglas av oro kring överbefolkning och sinande resurser. Men lika mycket av viljan att lära om och lära ut, att dela kunskap och utbyta erfarenheter genom nya medier. Instruktionsvideor och videobloggar sprider inspiration och upptäckter, nya material och återupptäckta tekniker för att bygga hållbart.

På tisdagar hålls öppna workshops på Ölands folkhögskola som på olika sätt knyter an till temat Mobile Village. Visionen för Mobile Village är en mobil självförsörjande by som för samman människor med olika bakgrunder och erfarenheter. En arbetsgrupp av vuxna och unga, etablerade svenskar och nyanlända utvecklar tillsammans en mobil by i samarbete med skolor, flyktingförläggningar, fritidsgårdar och allmänheten. Projektet bjuder in konstnärer, forskare och aktivister som håller workshops, ger föreläsningar eller visar konst relaterad till ämnet.

Projektet syftar till att ge redskap och kunskap till att föreställa sig framtiden som något vi rår över. Att kanalisera frustration inför ovissa framtidsutsikter genom praktiskt och konstruktivt arbete med att skapa modeller för framtida boende. Målet är en fysisk mobil by med lösningar för energiförsörjning, avfallshantering och vatten. Den tilltänkta byn har också kulturhus, odlingsplatser, lösningar för förflyttning, förslag på organisation och demokrati inom sig. Den kan flytta mellan olika platser, inspirera fler och växa allteftersom fler enheter kommer till.


Konstfrämjandet Öland driver i samarbete med Kultivator och Ölands Folkhögskola projektet Mobile Village med stöd av Statens konstråd.

Visa alla